شرایطی کردن بدون ضامن محقق شد ! کسب اطلاعات بیشتر …